รายงานผลการใช้บทเรียน E -Learning ผ่านระบบ LMS รายวิชา ง20245 การเขียนเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียน E -Learning ผ่านระบบ LMS รายวิชา ง20245 การเขียนเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

ผู้ศึกษา นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียน E -Learning ผ่านระบบ LMS รายวิชา ง20245 การเขียนเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียน E-Learning ผ่านระบบ LMS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน E-Learning ผ่านระบบ LMS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรายวิชา      ง20245 การเขียนเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน  33  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  1)  บทเรียน E-Learning ผ่านระบบ LMS  รายวิชา ง20245 การเขียนเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน        6 หน่วยการเรียน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre - test) และหลังเรียน (Post - test)   เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ (E-Learning)  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  Scale) จำนวน  13  ข้อ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t

ผลการศึกษาพบว่า
1. บทเรียน E-Learning รายวิชา ง20245 การเขียนเว็บเพจ ผ่านระบบ LMS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีเท่ากับ 80.66/83.64 แสดงว่าบทเรียน e-Learning ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ง20245 การเขียนเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษา      ปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน E-Learning ผ่านระบบ LMS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
E-Learning  ผ่านระบบ LMS อยู่ในระดับมาก


เจ้าของผลงาน : นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
วันที่เผยแพร่ : 11 สิงหาคม 2557 เวลา 13.40 น.
ผู้เผยแพร่ : นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 276 ครั้ง