ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
        โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  ตั้งอยู่เลขที่ 61  หมู่ 10  ถนนสมเด็จ (อุบล-ตาลสุม) ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  สหวิทยาเขต 1  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 • โทรศัพท์/โทรสาร (045) 422179 
 • e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
 • website : www.ubonsri.ac.th

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่  163  ไร่  มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน 8 โรงเรียน  ประกอบด้วย

 • โรงเรียนบ้านกระโสบ 
 • โรงเรียนบ้านปากน้ำ 
 • โรงเรียนบ้านเค็ง 
 • โรงเรียนบ้านนาคำ 
 • โรงเรียนบ้านหมากมี่ 
 • โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวาย-ดินดำ 
 • โรงเรียนบ้านผาแก้ว 
 • โรงเรียนบ้านนาใต้


ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยเกิดจากการประกาศรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 11มกราคม พ.ศ. 2554  ให้โรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์รวมกับโรงเรียนประทุมวรราชวิทยา โดยให้โรงเรียนประทุมวรราชวิทยาเป็นโรงเรียนหลักและให้โรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนมารวม และประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนประทุมวรราชวิทยา เป็นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 เดิมโรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เพื่อให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณภาพโครงการเตรียมอุดมอีสานใต้ 1 แห่ง (แผนวิทย์ - คณิต) โดยคัดเลือกนักเรียนอันดับที่ 1 - 10 ของแต่ละอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี  นักเรียนโควตาในจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ  ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านหนองทาม ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เนื้อที่ 103  ไร่   เดิมโรงเรียนประทุมวรราชวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540  เปิดสอนจากระดับชั้น ม.1-ม.6 แบบสหศึกษา เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนปทุมพิทยาคม เมื่อปีการศึกษา 2535  ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านหนองทาม ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เนื้อที่ 60 ไร่ เนื่องจากโรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนประทุมวรราชวิทยา มีรั้วชิดติดกัน เนื้อที่ติดต่อกัน  และโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนมีอาคารเรียนถาวรโรงเรียนละ 1 หลัง ปริมาณนักเรียนที่มาเข้าเรียนแต่ละปีจำนวนไม่มาก จึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 2 โรงเรียน  เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  กรมสามัญศึกษาเดิมและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงมีนโยบายหลอมรวมสถานศึกษาทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน แต่ก็ยังดำเนินการไม่สำเร็จจนเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงประกาศรวมสถานศึกษาทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554  โดยนายวสันต์  มรกตเขียว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
         ปีการศึกษา 2560  เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6 จำนวน 15 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 404 คน จำนวนข้าราชการครูรวมผู้บริหาร 29 คน  ลูกจ้างประจำ 2 คน  พนักงานราชการ 1 คน  พนักงานทำความสะอาดรายวัน จำนวน 1 คน