วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision) (ปรับปรุงข้อมูลวันที่  7 สิงหาคม 2563)
       ภายในปี 2563 โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม นำวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ (Mission)
      1.พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      2.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      3.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
      4.พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา อยู่ในประชาคมอาเซียน
      5.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      6.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
      คุณธรรม  นำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

      สถานศึกษามุ่งอนุรักษ์ป่าเพื่อการเรียนรู้