โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย    ผู้บริหารสถานศึกษา

มูลนิธิโรงเรียน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผู้บริหารสถานศึกษา

1.กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. งานธุรการ
 2. งานอัตรากำลังสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 3. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและขวัญกำลังใจ
 5. งานเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง
 6. งานพัฒนาสถิติและทะเบียนประวัติ
 7. งานวินัยและออกจากราชการ
กลุ่มงบประมาณ
 1. งานธุรการ
 2. งานการเงินและการบัญชี
 3. งานพัสดุและสินทรัพย์
 4. งานระบบควบคุมภายใน
 5. งานยานพาหนะ
 6. งานสาธารณูปโภค
 7. งานนโยบายและแผน
 8. งานระดมทรัพย์ ลงทุนหารายได้และสวัสดิการ
 9. ข้อมูลสารสนเทศ

2. กลุ่มบริหารวิชาการ

 1. งานธุรการ
 2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 4. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
 5. งานทะเบียนนักเรียน
 6. งานทะเบียนนักเรียนและสำมะโนนักเรียน
 7. งานนิเทศภายใน
 8. งานแนะแนว
 9. งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
 10. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
 11. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 12. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรรมและเทคโนโลยี
 13. งานเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
 14. งานตามนโยบาย โครงการและจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
  • โรงเรียนวิถีพุทธ
  • โรงเรียนสุจริต
  • โรงเรียนคุณธรรม
  • ศูนย์เฉพาะกิจโควิด 19
  • พระบรมราโชบาย ร.10
  • ขับเคลื่อนปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  • ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
  • ทวิศึกษา

3.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 1. งานธุรการ
 2. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักเรียน
 3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 4. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเด็กและเยาวชน
 5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 6. งานนโยบายและโครงการจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
  • สถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข
  • สวัสดิภาพนักเรียน ยุวชนประกันภัย (คปภ.)
  • โรงเรียนธนาคาร (ธกส.)

4.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 1. งานธุรการ
 2. งานอาคารสถานที่และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3. งานส่งเสริมสุขภาพ
 4. งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
 5. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
 6. งานสัมพันธ์ชุมชน
 7. งานเลขานุการ