ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียนจำนวน 2 หลัง  อาคารประกอบจำนวน 2 หลัง  ส้วม 3 หลัง  สนามฟุตบอล 1 สนาม  สนามบาสเกตบอล 2 สนาม