ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากร (ข้อมูลวันที่  15 ตุลาคม 2564)
มีครูและบุคลากรรวม 32 คน  
จำแนกเป็น

ผู้บริหาร 2 คน

ครูประจำการ 21 คน 

พนักงานราชการ  1 คน

ครูอัตราจ้าง  4  คน 

และบุคลากรอื่น 4 คน  

ครูประจำการ


ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

1

นายฐิรศาสตร์  กูลรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน  ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  -

2

นายวุฒิชัย  ธิมาชัย รองผู้อนวยการ - -

3

นางณัชชา  ทองพิเศษครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา
4

นายเกษม  สุวรรณเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ศิลปศึกษาศิลปะ
5

นางกมลทิพย์  จารุแพทย์

ครูชำนาญการพิเศษ

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

ศิลปะ

6

นางณัฐวีณ์ คำภาษีพรธวัล

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.ม.การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสังคมศึกษา
7นางมณฑา  ลีนามครูชำนาญการพิเศษกศ.ม.จิตวิทยาแนะแนวการงาน,แนะแนว
8

นางชุติมา  ทองคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.

เศรษฐศาสตร์การคลัง

ธุรกิจ

9
นางปุณยนุช  ผลไม้ ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
10
นางผ่องพักตร์  บัวสด ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา/ค.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
11

นางรัตนาภรณ์  ทวีวัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ./กศ.ม.

คณิตศาสตร์/หลักสูตรการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์

12นางพัทธนันท์  คำลือครูชำนาญการพิเศษค.บ.คหกรรมศาสตร์การงาน
13นายฉัตรยา  ป้องสิงห์ครูชำนาญการพิเศษวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์/วิทย์
14นางนาจารีย์  คณารักษ์
ครูชำนาญการ
ค.ม.การบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ
15นายวิรัช  จูมลี
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษาฟิสิกส์
16น.ส.กนกกาญจน์  กิ่งวิชิต
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
17นายสุรเชษฐ์ วิเชียรครูชำนาญการค.บ.เทคโนโลยีการเกษตรการงาน
18น.ส.สาวิตรี  ภูธิจักร
ครูกศ.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
19นายวิทยา  โสมณี
ครูวท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์/วิทย์/คณิต
20น.ส.ธัญลักษณ์  พรมจรรย์ครู      ศศ.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคม
21น.ส.มันทนา  ขุมกลางครูค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
22ว่าที่ร้อยตรีหญิงไพรวัลย์ สายสมบัติครูวทม.ฟิสิกส์ฟิสิกส์
23นางสาวปัทมา กัลยารัตน์ครูศศบ.หลักสูตรและการสอนพลศึกษา
24
นายอภิรัชลา  จันทร์หอมพนักงานราชการค.บ.ดนตรีสากลดนตรี
25น.ส.วันทนา  คณะนาครูอัตราจ้างศศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
26น.ส.พิมพ์วิไล  ยาเสร็จครูอัตราจ้างวท.บ.ชีววิทยาวิทยาศาสตร์
27น.ส.สุภาพร  มั่นชาติครูอัตราจ้างวท.บ.เคมีวิทยาศาสตร์
28นายชัยชนะ  อ้อมชมภูครูอัตราจ้างศษ.บ.พลศึกษาพลศึกษา

จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด  26  คน 

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงวิชาเอก 21 คน คิดเป็นร้อยละ  80.76

จำนวนครูที่สอนไม่ตรงวิชาเอก  5 คน คิดเป็นร้อยละ   19.23


บุคลากรอื่น


ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์การทำงาน (ปี)

วุฒิ

ตำแหน่ง

ปฏิบัติงาน

1

นางอุไรลักษณ์  ศรีจันทร์

35

5

บช.บ.

ครูธุรการ

ธุรการโรงเรียน

2

นายนิมิต  เดชบุญ

48

16

ม.6

ช่างครุภัณฑ์ 3

ช่างครุภัณฑ์

3

นายรักษ์พล  พันธ์พิพัฒน์

50

17

ปวช.

ช่างครุภัณฑ์ 3

ช่างครุภัณฑ์

4

นางกาญจนา  สังวาลทอง

39

4

ม.3

แม่บ้าน

พนักงานทำความสะอาด