ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากร
มีครูและบุคลากรรวม 33 คน ผู้บริหาร 2 คน จำแนกเป็นครูประจำการ 26 คน  พนักงานราชการ  1 คน และบุคลากรอื่น 4 คน  ดังนี้

ครูประจำการ


ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

1

นายสุรพล  ทับทิมหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน  ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  -

2

นางราตรี  ล้อมวงศ์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.ม.

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

การงาน/ม.1,2,3,5

3

นางณัชชา  ทองพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

สังคม,ประวัติ/ม.1,2,6

4

นางทองพูล  ท้าวเงิน

ครู/ชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/ม.1,6

5

นางกมลทิพย์  จารุแพทย์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

ภาษาไทย/ม.2,5,6

6

นางสาวกัลยาณี  สีดา

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.ม.

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์/ม.2,3

7

นางชุติมา  ทองคำ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.

เศรษฐศาสตร์การคลัง

สังคม/ธุรกิจ/ม.3,5,6

8

นายเกษม  สุวรรณเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ศิลปศึกษา

ศิลปะ/ม.1,4,6

9

นายวัชรชัย  นาสารีย์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

เทคโนโลยีฯ

 -

10

นางมณฑา  ลีนาม

ครู/ชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

จิตวิทยาแนะแนว

การงาน,แนะแนว/ม.3,4,5,6

11

นางปุณยนุช  ผลไม้

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/ม.4,5,6

12นางพัทธนันท์  คำลือครู/ชำนาญการพิเศษ


13

นายวิรัช  จูมลี

ครู/ชำนาญการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

ฟิสิกส์/ม.4,5,6

14

นายณัฐวุฒิ  นาสารีย์

ครู/ชำนาญการ

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

เคมี/ม.4,5,6

15

นายสังวร  ชมภูมาศ

ครู/ชำนาญการ

ค.บ.

พลศึกษา

สุขศึกษา,พลศึกษา/ม.1-6

16

นางนาจารีย์  คณารักษ์

ครู/ชำนาญการ

ค.ม.

บริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ/ม.1,2,3

17

น.ส.นลิสาข์  แหวนวงษ์

ครู/ชำนาญการ

วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทย์/ชีววิทยา/ม.1,4,6

18

น.ส.กนกกาญจน์  กิ่งวิชิต

ครู/ชำนาญการ

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

อังกฤษ/ม.1,2,4,6

19

น.ส.สาวิตรี  ภูธิจักร

ครู

กศ.บ.

สังคมศึกษา

สังคม/ม.5,6

20นางผ่องพักตร์  บัวสดครู/ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาคณิตศาสตร์/ม.4-6
21นายวิทยา  โสมณีครูวท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การงานฯ/คอมฯ/ม.1,2,4,5,6
22นางสาวธัญลักษณ์  พรมจรรย์ครูศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์สังคม/ม.1-3
23นางสาวมันทนา  ขุมกลางครูผู้ช่วย


24

นายอภิรัชลา  จันทร์หอม

พนักงานราชการ

ค.บ.

ดนตรีสากล

ดนตรี /ม.2,4,5

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงวิชาเอก    29 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด     29 คน คิดเป็นร้อยละ 100


บุคลากรอื่น


ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์การทำงาน (ปี)

วุฒิ

ตำแหน่ง

ปฏิบัติงาน

1

นางอุไรลักษณ์  ศรีจันทร์

35

5

บช.บ.

ครูธุรการ

ธุรการโรงเรียน

2

นายนิมิต  เดชบุญ

48

16

ม.6

ช่างครุภัณฑ์ 3

ช่างครุภัณฑ์

3

นายรักษ์พล  พันธ์พิพัฒน์

50

17

ปวช.

ช่างครุภัณฑ์ 3

ช่างครุภัณฑ์

4

นางสมพิศ  ภาคสิม

39

4

ม.3

พนักงานทำความสะอาดรายวัน

พนักงานทำความสะอาด