ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 25 มิถุนาย 2564)
1)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  376 คน
2)  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 376 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

จำนวนนักเรียนเฉลี่ย
ต่อห้อง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

2

17

3855

27.5

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2

23

264924.5

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2

32

215326.5

รวม

6

72

85

157

26.1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3

32

518327.6

มัธยมศึกษาปีที่ 5

3

34

377123.6

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3

23

426521.6

รวม

9

89

13021924.3

รวมทั้งหมด

15

161

21537625.06