คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

จำนวน 15 คน ดังนี้


1 . ผศ. สุพิมล ศรศักดา ประธานกรรมการ
2 . พ.ต. สวัสดิ์ กุแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 . นาย โอภาส ธารารมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 . นาย นิคม พันธุุ์คำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 . นาย บัวผัน สุขนิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 . นายสุวัฒน์ศรีดาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
7 . ร.ต.อ.สาวิตสุจริตผู้ทรงคุณวุฒิ
8 . นางราตรีล้อมวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
9 . นายเกษมสุวรรณเศษผู้แทนครู
10 . นายอุดมวรพิมพ์รัฐผู้แทนองค์กรชุมชน
11 . นาง อำนวยธรรมเกตุผู้แทนผู้ปกครอง
12 . นางสาวนุชจรินทร์มุ่งประโยชน์ผู้แทนศิษย์เก่า
13 .พระศรีวิสุทธิมุนี

ผู้แทนองค์กรศาสนา
14 . พระครูสุภัทรธรรมานุกิจ

ผู้แทนองค์กรศาสนา
15.นายฐิรศาสตร์  
กูลรัมย์
ผู้อำนวยการ  กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง