การประชุมพัฒนายกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

การประชุมพัฒนายกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔