ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้นำชุมชน

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้นำชุมชน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพุธ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.