การประชุมเชิงปฏิบัติการ (การใช้ โปรเเกรมSGS)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง...การใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา

(Secondary Grading System : SGS)

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt