รับประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียน

คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาและนิเทศติดตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ปีการศึกาษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย