ทัศนศึกษานักเรียน 61

นำนักเรียนโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 -ม.6 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561   เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรง