เอกสารประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน เมษายน 2562

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

- ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

- คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน

- คำชี้แจงแลแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

- กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2561