พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและสภานักเรียนโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จัดพิธี

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 มีการนำนักเรียนโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ทำพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที รำลึกในพระคุณครู โดยมี ดร.สุรพล  ทับทิมหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นประธาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี รวมทั้งมอบรางวัลการประกวดป้ายนิทรรศการ

เรียงความ แต่งกลอนและประกวดพานไหว้ครูเนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู