อบรมกรอกข้อมูลปัจจัยเพื้นฐาน

การอบรมปัจจัยพื้นฐาน ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุบลราชธานี