กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561

    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  โดยมีนายสุรพล  ทับทิมหินเป็นผู้อำนวยการค่าย  ได้มีกิจกรรมทางลูกเสือในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ - เนตรนารี ม.1-ม.6 และวันที่ 6-8 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3, ม.5, ม.6  ส่วนในกิจกรรมรอบกองไฟ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับเกียรติจากนายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มาเป็นประธานในกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 วันก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ด้วยดี