ประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 1/2562

    สพม.29 จัดประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 1 เมือง 1 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์  โรงเรียนเบญจะมะมหาราช ซึ่งมี ดร. วีระพงษ์  ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานคณะกรรมประเมิน