ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ 17 - 18 มกราคม 2560
---พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์

---ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จ.ร้อยเอ็ด


---สวนสาธารณะพญาแถน จ.ยโสธร