นิทรรศการสถานศึกษาพอเพียง

จัดนิทรรศการสถานศึกษาพอเพียง ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษามัธยมศึกษา เขต 29 

วันที่ 1 กันยายน 2560