กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยจัดแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิการยน - 1 ธันวาคม 2560