ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชนบทชานเมือง  มีประชากรประมาณ 580  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่

  • ทิศเหนือ               จรดวัดบ้านหนองทาม
  • ทิศใต้                  จรดถนน รพช.  เส้นทางอุบล-ตาลสุม
  • ทิศตะวันออก          จรดถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้านหนองทาม-กระโสบ
  • ทิศตะวันตก           จรดสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

        อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีท้องถิ่น อาทิ  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีลอยกระทง และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางศาสนา

2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ประมาณ 20,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน

3)  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากชุมชนจึงทำให้ลดปัญหานักเรียนหนีเรียนเข้าไปในชุมชน  มีหน่วยงานราชการตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วย สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ  และโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

โรงเรียนมีพื้นที่มากสามารถรองรับการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในด้านส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน  การบริการชุมชนและองค์กรจากภายนอกในการใช้พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม เช่น การปลูกยางนา  การปลูกยางพาราและพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ

ข้อจำกัดด้านการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาร่วมในการจัดการศึกษา  เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนไม่ได้เอื้อและไม่มีความพร้อมเพียงพอ