แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1)  ห้องสมุดมีขนาด 160 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด  จำนวน 9,500 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอี้
จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 270 คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  60.67 ของนักเรียนทั้งหมด
2)   ห้องปฏิบัติการ
      ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์         จำนวน 5 ห้อง
      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         จำนวน 2 ห้อง
      ห้องปฏิบัติการทางภาษา            จำนวน 1 ห้อง
      ห้องศิลปะ                           จำนวน 1 ห้อง
      ห้องกลุ่มการงานอาชีพฯ            จำนวน 1 ห้อง
3)  คอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง
ประเภทการเชื่อมต่อ       (  ) ADSL     ( )   LeasedLine    (  ) Sattlelite    (  ) อื่นๆ
ความเร็วอินเทอร์เน็ต      (  ) 2Mbps   ( ) 4Mbps            (  ) 6Mbps       (  ) อื่นๆ
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 60 เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 10 เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  10 เครื่อง
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2556 เฉลี่ย 210 คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 47.19 ของนักเรียนทั้งหมด

4)   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน


ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้ จำนวนครั้ง/ปี

1

ห้องสมุด

45,390

2

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2 ห้อง )

220

3

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (4 ห้อง )

640

4

ห้องภาษาไทย

648

5

ห้องแนะแนว

648

6

ห้องโสตทัศนูปกรณ์

80

7

แปลงเกษตร/เรือนเพาะชำ

80

8

ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์ (ผ้า)

640

9

ห้องศูนย์สื่ออาคาร 1

720

10

สวนสมุนไพร

80

11

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

480

         
5)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน          


ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้ จำนวนครั้ง/ปี

1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี

3

2

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

2

3

วัดบ้านปากน้ำ

15

4

วัดบ้านหมากมี่

1

5

วัดบ้านกระโสบ

1

6

วัดไชยมงคล

1

7

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าดงใหญ่วงอ้อ

6

8

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6

9

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

6

10

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

3

11

โรงเรียนนารีนุกูล

2

12

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

1

13

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

6

14

ฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้า “บุรีรัตน์”

1


ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้ จำนวนครั้ง/ปี

15

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโสบ

1

16

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม

1

17

ทัศนศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น สวนสัตว์อุบล ท้องฟ้าจำลอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหนองขอน  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี  วัดพระธาตุหนองบัว
- มัธยมศึกษาตอนปลาย เขื่อนปากมูล วัดถ้ำคูหาสวรรค์
แม่น้ำสองสี แก่งสะพือ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย น้ำตกห้วยหลวง ผาแต้ม น้ำตกสร้อยสวรรค์

1

18

ศูนย์อบรมบ้านสวนกาแฟ อ.วารินชำราบ

1

19

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ 4

1

20

หาดทรายทอง จ.ชลบุรี

1

21

อบต.กระโสบ

1

22

ศูนย์การเรียนรู้ซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์

1

6)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษา 2556
      6.1 นายสมชัย วงศ์อุ่น  ให้ความรู้เรื่องการสวดมนต์แบบพราหมณ์สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน 1 ครั้ง/ปี
      6.2 พระสมุห์สัมฤทธิ์ สิริธมฺโม ให้ความรู้เรื่องศีลธรรม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 36 ครั้ง/ปี
      6.3 พระสฤทธิ์ สุมโน  ให้ความรู้เรื่องศีลธรรมสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 38 ครั้ง/ปี
      6.4 พระสุรศักดิ์ อธิปญฺโญ  ให้ความรู้เรื่องศีลธรรมสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 18 ครั้ง/ปี
      6.5 พระครูสุขุม วณฺโณภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ  วิทยากรการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน  1  ครั้ง
      6.6 นางสาวรสริน  ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร  ให้ความรู้เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า
      6.7 นางสาวณัฏฐ์  วีราสุขสันติลาภ  ให้ความรู้เรื่อง การเพาะเห็ดฟาง
      6.8 คุณอัมพร  วาภพ  ให้ความรู้เรื่อง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม