ผลงานเด่นในรอบปี

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา


ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา
โรงเรียน

-  เป็นโรงเรียน  Best Practice ในโครงการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดี วินัยเด่น" : คนดีมีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด "STAR STEMS" 

- สถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกัน


- โรงเรียนต้นแบบด้านการดำเนินงานควบคุมยาสูบในจังหวัดอุบลราชธานี

- โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับดีมาก

- รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน  โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด

และอบายมุข


-  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


- สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.)


-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29


- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ครู

นายสมสิทธิ์  สะอิ้งทอง

- รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน  โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด

และอบายมุข

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ