โรงเรียนสุจริต ita-ubonsri

oit-001 - โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

oit-002 - ข้อมูลผู้บริหาร

oit-003 - อำนาจหน้าที่

oit-004 - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

oit-005 - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

oit-006 - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

oit-007 - ข่าวประชาสัมพันธ์

oit-008 - Q&A (ถาม-ตอบ)

oit-009 - Social Network

oit-010 - แผนการดำเนินงานประจำปี

oit-011 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

oit-012 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

oit-013 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

oit-014 - มาตรฐานการให้บริการ

oit-015 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

oit-016-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

oit-017-E–Service

oit-018-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

oit-019-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส

oit-020-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

oit-021-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

oit-022-ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

oit-023-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

oit-024- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

oit-025-นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

oit-026-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

oit-027-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

oit-028-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

oit-029-แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

oit-030-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

oit-031-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

oit-032-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

oit-033-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

oit-034-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

oit-035-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

oit-036-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

oit-037-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

oit-038-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

oit-039-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

oit-040-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

oit-041-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

oit-042-มีการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

oit-043-มีการกำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

oit-044-มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

oit-045-มีการกำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

oit-046-มีการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน

oit-047-มีการกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

oit-048-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ