ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2559

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2560