ประกวดราคาจ้างโรงอาหาร / หอประชุม

ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโรงอาหาร / หอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโรงอาหาร / หอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๙๐,๘๐๐.๐๐บาท (แปดล้านเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


1. ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

2. เอกสารประกวดราคาจ้าง

3. การเปิดเผยราคากลาง

4. เอกสาร ปร. 4 , 5 และ 6

5. แบบรูปโรงอาหาร-หอประชุม 100-27