ประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online

    ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) เพื่อทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online ในวันที่ 22 เมษายน 2560

ตรวจสอบรายชื่อ >>>>> ดาวน์โหลด