ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น

    โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,199,600.00 บาท 


    สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

1.ประกาศเผยแพราการจัดซื้อจัดจ้าง

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี (e-bidding)