ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา 1 อัตรา

    ด้วยโรงเรียนโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  ตำบลกระโสบ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา  จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๖๐  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา  จำนวน  ๑ อัตรา           อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๐๐๐ บาท  ( เจ็ดพันบาทถ้วน )

- สาขาวิชาเอกพลศึกษา   จำนวน   ๑  อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตำบลกระโสบ     อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่  ๑๖ – ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม