ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิด และปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และอ้างถึงหนังสือสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๒๓๑๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จึงกำหนดปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้     

- ปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓    วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔     

-เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ข้าราชการครูและบุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการ/งาน   ประชุมครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา   

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักเรียนมาโรงเรียน  เริ่มการเรียนการสอนตามตารางเรียน