ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จะรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจำปีการศึกษา  2564  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

*********** คลิกที่นี่ สมัครเรียนออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ***********

หรือแสกนคิวอาร์โค้ด เพื่อสม้ัครเรียนออนไลน์