เป้าประสงค์ / กลยุทธ์

เป้าประสงค์

       1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
4.โรเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา อยู่ในประชาคมอาเซียน
5.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น


กลยุทธ์ของโรงเรียน

 •  
  •  
   •  
    •  

     • กลยุทธ์ที่
      1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน
     • กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
     • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการะบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     • กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล