การนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนายกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนายกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็น

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

                                                               วันจันทร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.